ประวัติความเป็นมา

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ประวัติความเป็นมา

   สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะผลิตกรรมการเกษตรและคณะธุรกิจการเกษตร ในปี พ.ศ. 2518 เมื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นงานที่กระทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ โดยในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2521 นั้น
   สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคมเพียง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายฝึกอบรม และฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
   ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้จัดตั้งฝ่ายขยายพันธุ์พืชและสัตว์ และในปี พ.ศ. 2523 ก็ได้มีการจัดตั้งฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง รับผิดชอบด้านการบริการวิชาการแก่เกษตรกรบนที่สูงเพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ หลังจากที่ “สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร” ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้” ในปี พ.ศ. 2525 ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูงและโครงการพิเศษ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2541 ฝ่ายได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมมาเป็น “ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง” และ ในปีพ.ศ. 2543
   สำนักวิจัยฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยงานในความรับผิดชอบของสำนักวิจัยฯ ก็ยังคงดำเนินงานติดต่อกันมาด้วยสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาและจะดำเนินงานต่อไป


วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ


พันธกิจ

1. เสนอกรอบนโยบายและแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของชาติ

2. เสนอกรอบนโยบายและแผนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่สนองต่อ Road map การพัฒนามหาวิทยาลัย

3. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

4. เป็นศูนย์กลางการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

5. สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

6.ประสานงานเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่าย

7. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและปรับปรุงพันธุกรรมพืชและสัตว์


ปรัชญา

มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน

ภาพเกี่ยวกับหน่วยงาน

...
...
...
...
...
...
...