ศึกษาดูงาน

ข้อมูลสถานที่เข้าศึกษาดูงาน ฐานเรียนรู้ โครงการ และพื้นที่ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าศึกษาดูงานและสอบถามข้อมูล

แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

หัวหน้าโครงการ อ.นิคม วงศ์นันตา   สังกัด/คณะ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร   ติดต่อ 053-8733429, 081-9515287

วันที่: 24/11/2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธีรนนุช เจริญกิจ   สังกัด/คณะ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร   ติดต่อ 053-873425

วันที่: 24/11/2563
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม   สังกัด/คณะ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร   ติดต่อ 053-873415

วันที่: 24/11/2563
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน

หัวหน้าโครงการ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล  สังกัด/คณะ  ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน  ติดต่อ 053-498243, 053-873000 ต่อ 2016

วันที่: 23/11/2563
ฐานเรียนรู้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดศัตรูพืชเครื่องเทศ

หัวหน้าโครงการ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์  สังกัด/คณะ  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ติดต่อ 053-873611, 053-873607

วันที่: 23/11/2563
หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง  สังกัด/คณะ หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ติดต่อ 061-2681144

วันที่: 23/11/2563
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS Maejo)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์  สังกัด/คณะ  สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ติดต่อ 053-875640

วันที่: 23/11/2563
ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์  สังกัด/คณะ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  ติดต่อ 077-544068, 077-544258

วันที่: 23/11/2563
ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ นายกิตติพงษ์ ทิพยะ  สังกัด/คณะ  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ติดต่อ 053-875432

วันที่: 23/11/2563
ฐานการเรียนรู้ การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงครบวงจร

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก  สังกัด/คณะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี   ติดต่อ 053-875432

วันที่: 23/11/2563
ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.ชนวัฒน์ พิพัฒน์วิจิตร สังกัด/คณะ  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม  ติดต่อ 086-9174846

วันที่: 23/11/2563
ฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

หัวหน้าโครงการ รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร  สังกัด/คณะ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม   ติดต่อ 053-878123, 081-5954432

วันที่: 23/11/2563
ฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวน้ำจืด ด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงใน ระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่

หัวหน้าโครงการ อ.นิวุฒิ หวังชัย  สังกัด/คณะ  คณะเทคโนโลยีการประมง  ติดต่อ 053-876470

วันที่: 23/11/2563
ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลครบวงจร เพื่อเป็นอาหารสุภาพ

หัวหน้าโครงการ นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย  สังกัด/คณะ  คณะเทคโนโลยีการประมง  ติดต่อ 084-5006007

วันที่: 23/11/2563
ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาตะเพียนในระบบอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล  พรมยะ  สังกัด/คณะ  คณะเทคโนโลยีการประมง  ติดต่อ 081-9519508

วันที่: 23/11/2563
ฐานเรียนรู้การเลี้ยงกุ้มก้ามในระบบอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย  สังกัด/คณะ คณะเทคโนโลยีการประมง   ติดต่อ 053-876470

วันที่: 23/11/2563
ฐานการเรียนรู้สาหร่ายและแพลงก์ตอน

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จงกล พรมยะ  สังกัด/คณะ คณะเทคโนโลยีการประมงและเทคโนโลยี   ติดต่อ 053-875100-2

วันที่: 23/11/2563
ฐานการเรียนรู้ปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน  สังกัด/คณะ  คณะเทคโนโลยีการประมงและเทคโนโลยี  ติดต่อ 053-875100-2

วันที่: 23/11/2563
ฐานการเรียนรู้ปลานิลแปลงเพศ

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล  พรมยะ  สังกัด/คณะ  คณะเทคโนโลยีการประมงและเทคโนโลยี  ติดต่อ 081-9519508

วันที่: 23/11/2563
ฐานการเรียนรู้ผักอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์  สังกัด/คณะ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์   ติดต่อ 091-0705757

วันที่: 23/11/2563
12