ศึกษาดูงาน

ข้อมูลสถานที่เข้าศึกษาดูงาน ฐานเรียนรู้ โครงการ และพื้นที่ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าศึกษาดูงานและสอบถามข้อมูล

ฐานการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช  หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ  ติดต่อ 053-873728, 084- 4888305

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบแยกเพศ (Mono-Sex)

หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์  สังกัด/คณะ  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  ติดต่อ 053-875100-2 ,053-498178

วันที่: 24/05/2565
ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ  สังกัด/คณะ  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ติดต่อ 081-3745126

วันที่: 24/05/2565
ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรและการผลิตกล้าพันธุ์สมุนไพรปลอดโรค

หัวหน้าโครงการ  อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์  สังกัด/คณะ  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ติดต่อ 053-873637

วันที่: 24/05/2565
ศูนย์เรียนรู้ปัจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ  อ.ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน  สังกัด/คณะ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ติดต่อ 086-671-6076

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้ลำไยแม่โจ้ (แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย)

หัวหน้าโครงการ  นางจิรนันท์ เสนานาญ  สังกัด/คณะ  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  ติดต่อ  053-873425, 053- 499218

วันที่: 24/05/2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

หัวหน้าโครงการ  นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน  สังกัด/คณะ  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  ติดต่อ 0-5349-8169

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ฟาร์มมหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ  ดร.สุรชัย ศาลิรัศ  สังกัด/คณะ  ฟาร์มมหาวิทยาลัย  ติดต่อ 053-875700-3

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้ปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อการผลิตพืชอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ  อ.วรวุฒิ งามพิบูลเวท  สังกัด/คณะ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ติดต่อ  093-593-3124

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้การผลิตน้ำนมโคอย่างครบวงจร

หัวหน้าโครงการ  น.สพ.มรกต วงศ์หน่อ  สังกัด/คณะ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ติดต่อ 086-9789697

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้นวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ (Maejo Open Farm 2021)

หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี  สังกัด/คณะ  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ติดต่อ 064-5086909 (คุณนรากร เรืองศรี), 0992693111 (อ.เฉลิมศรี)

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้พรรณไม้หลากสีสัน แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo Open Farm 2021)

หัวหน้าโครงการ  ดร.สุรชัย ศาลิรัศ  สังกัด/คณะ  ฟาร์มมหาวิทยาลัย  ติดต่อ  081-9522488(ดร.สุรชัย ศาลิรัศ), 053-875700(นายศักดิ์ดา ชัยเทพ)

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้ Amazing 2 ชีวภัณฑ์ระดับโลก (Maejo Open Farm 2021)

หัวหน้าโครงการ  รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี  สังกัด/คณะ  วิทยาลัยนานาชาติ  ติดต่อ 087-0524141(รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี), 083-7814897(จูลี่จาน่า ศิริคำปา), 065-4961566(ณัจฉรียา ชัยประภา)

วันที่: 24/05/2565
แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค (Maejo Open Farm 2021)

หัวหน้าโครงการ  ศ.ดร.อานัฐ ตันโช  สังกัด/คณะ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ  ติดต่อ  053-873730, 084-4888374 (ไพบูลย์ โพธิ์ทอง)

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ (Maejo Open Farm 2021)

หัวหน้าโครงการ  นายธนวัฒน์ รอดขาว  สังกัด/คณะ  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  ติดต่อ  081-9502011 (ธนวัฒน์ รอดขาว), 093-0393951 (อดิศักดิ์ การพึ่งตน)

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวน้ำจืด ด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย  สังกัด/คณะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  ติดต่อ 053-876470

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาตะเพียนในระบบอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จงกล  พรมยะ  สังกัด/คณะ  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  ติดต่อ 081-9519508

วันที่: 24/05/2565
ฐานเรียนรู้การเลี้ยงกุ้มก้ามในระบบอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย  สังกัด/คณะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  ติดต่อ 053-876470

วันที่: 24/05/2565
ฐานการเรียนรู้สาหร่ายและแพลงก์ตอน

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จงกล พรมยะ  สังกัด/คณะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  ติดต่อ 053-875100-2

วันที่: 24/05/2565
ฐานการเรียนรู้ปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน  สังกัด/คณะ  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  ติดต่อ 053-875100-2

วันที่: 24/05/2565
123