รวบรวม องค์ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

รวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุงและ พัฒนาพันธุ์โดยนักวิจัย/นักวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้