ระบบให้แสงแอลอีดีเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (LED lighting system for plant tissue culture)
25/07/2566

ระบบให้แสงแอลอีดีเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (LED lighting system for plant tissue culture)
โดย ผศ.ดร.ชวโรจน์ ใจสิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาทยาลัยแม่โจ้

เทคโนโลยีและกระบวนการ
การออกแบบระบบให้แสงด้วยหลอดแอลอีดี ได้เลือกใช้หลอดแอลอีดีแบบ 3 สี คือ แดง เขียวและน้ำเงิน ควบคุมด้วย RGB Controller เพื่อให้สามารถผสมความยาวคลื่นแสง(สี) และ ความเข้มแสง ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดได้

การนำไปใช้ประโยชน์
การประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แบบดั้งเดิมได้ทั้งแบบอาหารแข็งและแบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว (temporary immersion bioreactor: TIB) ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประโยชน์ที่ได้รับงาน
ระบบให้แสงแอลอีดีสามารถควบคุมช่วงความยาวคลื่นแสง และความเข้มให้เหมาะกับพืชแต่ละแบบได้ สามารถใช้ใน Plant factory ได้ จึงเป็นการส่งเสริมการผลิตพืช ให้สามารถแข่งขันในทางธุรกิจได้