วารสารแม่โจ้ปริทัศน์

เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมไทย ความหลากหลายทางวิชาการด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม