โดรนเพื่อการเกษตร (Agriculture Drone)
08/08/2566

    เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร (Agriculture Drone) คือ การนำโดรนที่ติดตั้งกล้องดิจิตอลที่สามารถเก็บข้อมูลช่วงความยาวคลื่นแสงแบบหลายช่วงคลื่น (Multispectral Camera) ทำการบินสำรวจเพื่อนำข้อมูลภาพที่ได้มาตรวจวิเคราะห์สุขภาพของพืชในแปลงเพาะปลูกด้วยเทคนิค Normalized Difference Vegetation Index :NDVI ซึ่งการแปลผลลัทธ์ของค่า NDVI จะทำให้เราทราบสุขภาพของพืชในแปลงและสามารถแสดงออกในรูปแบบของอุณหภูมิสีที่แตกต่างกันกันในพิกัดของพื้นที่จริง ข้อมูล NDVI ที่ได้จะถูกนำมาใช้วางแผนการบิน เพื่อสร้างแผนที่บินให้กับโดรนฉีดพ่นทางการเกษตรให้ทำการบินไปในพื้นที่เป้าหมายและทำการฉีดพ่นแบบอัตโนมัติ ชนิดและปริมาณสารฉีดพ่นจะถูกกำหนดอย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งการนำแพลตฟอร์มบริหารจัดการการฉีดพ่นสารอารักขาพืชแบบแม่นยำมาใช้งานจะทำให้เกษตรกรใช้สารฉีดพ่นน้อยลง ประหยัดเวลาและแรงงานคนในการฉีดพ่น การฉีดพ่นมีประสิทธิภาพสูง และช่วยป้องกันอันตรายจากสารฉีดพ่นสู่เกษตรกร ตลอดจนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนการฉีดพ่นและความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ แพลตฟอร์มการบริหารจัดการการฉีดพ่นสารอารักขาพืชแบบแม่นยำด้วยเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร

 

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการการฉีดพ่นสารอารักขาพืชแบบแม่นยำด้วยเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร

โดย สกาย เทพบุญ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Email : SKY_TEP@hotmail.com