รองเท้านารีสไปเซเรียนั่ม 'แม่โจ้ 90 ปี'
26/09/2566

ชื่อพันธุ์ รองเท้านารีสไปเซเรียนั่ม 'แม่โจ้ 90 ปี'
ชื่อสามัญ Paphiopedilum spicerianum 'Maejo 90 year'
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paphiopedilum spicerianum
วงศ์ Orchidaceae
ผู้ปรับปรุงพันธุ์ นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลักษณะประจำพันธุ์
ลำต้นสูง 5 เซนติเมตร
ก้านช่อดอกยาว 19.5 เซนติเมตร
ก้านดอกยาว 5.5 เซนติเมตร
ขนาดดอก 9.1x9.6 เซนติเมตร
ขนาดกลีบดอกบน 5.1x5 เซนติเมตร
ขนาดกลีบดอกใน 0.7x4 เซนติเมตร
ความกว้างปาก 3 เซนติเมตร
ความยาวปาก 4.1 เซนติเมตร

แหล่งที่มา
เป็นรองเท้านารีพันธุ์แท้ ที่เกิดจากรองเท้านารีสไปเซเรียนั่มแม่โจ้ 75 ปี ผสมกับรองเท้านารีสไปเซเรียนั่มพันธุ์แท้ด้วยกัน และนำฝักไปเพาะในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แล้วนำออกปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอกที่เหมาะสมจนกระทั่งออกดอก และได้นำเข้าประกวดในงานกล้วยไม้ประจำปี พ.ศ.2561 และได้เกียรตินิยมระดับ AM/RHT ระดับคะแนน 83.85 จากสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พื้นที่แนะนำ ในสภาพธรรมชาติมีการกระจายพันธุ์ในพม่า และทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 600-1300 เมตร เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตและการออกดอกได้ดี

ข้อจำกัด พื้นที่ปลูกเลี้ยงไม่เหมาะสมในสภาพที่ร้อนจัด และอ่อนแอต่อไรแดงและเพลี้ยไฟ ที่เป็นแมลงศัตรูพืช
วันรับรองพันธุ์  วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ สวนสัตว์ลพบุรี โดยสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์