กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ แม่โจ้ 70 ปี
24/05/2565

ชื่อพันธุ์

กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ แม่โจ้ 70 ปี

ชื่อสามัญ

Okra, Lady's Finger

ชื่อวิทยาศาสตร์

Abelmoschus esculentus

ผู้พัฒนาพันธุ์

ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์

หน่วยงาน

สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร
 

วงศ์ Malvaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

สายพันธุ์ M 1 – 6 เป็นสายพันธุ์ที่ต้านทางโรคเส้นใบเหลืองอันเกิดจากเชื้อไวรัส ฝักมีสีเขียวสม่ำเสมอ  มี  5  เหลี่ยมซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อการส่งออก  ออกดอกเร็ว  ทรงต้นเตี้ย  เป็นพุ่มกะทัดรัด  ทำให้เก็บเกี่ยวง่าย

แหล่งที่มา/ประวัติ

สายพันธุ์ M1 – 6  เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการสกัดสายพันธุ์ลูกผสม  F 1 hybrid    ซึ่งเป็นพันธุ์การค้าในปี  2543 – 2544  ทำการปลูก  F 1  คัดแยกต้นไว้  2  ต้น  ทำการผสมตัวเอง  นำมา  1  ต้น  เพื่อผลิต  F 2  โดยปลูกจำนวน  200  ต้น  คัดเลือกต้นที่ต้นเตี้ยและไม่เป็นไวรัสนำเมล็ดมารวมกัน  ใช้รหัส  M 1 ปี  2544  สร้างลูกผสมโดยใช้ M1  เป็นต้นแม่    ใช้สายพันธุ์พ่อต้นเตี้ยจำนวน  8  สายพันธุ์  ได้คู่ผสม  8  คู่  ปี  2545  ปลูกเพื่อทดสอบลูกผสมจำนวน  7  คู่ผสม  คัดเลือกคู่ผสมที่คาดว่าจะมีศักยภาพได้จำนวน  1  คู่ผสม คือ  M 1 x F- 4 ผลิต F2 , F3 , F4    โดยทำการคัดเลือกต้นที่ไม่เป็นโรคไวรัสเก็บเมล็ดรวมกันในทุกรอบของการคัดเลือก  ใน  F 3  ไม่พบการเกิดไวรัสในสายพันธุ์คัดดังกล่าวและไม่พบใน  F 4 จึงทำการทดสอบสายพันธุ์พร้อมกับสายพันธุ์ R