หนังสือ : แมลงและการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี (Insects and Biological Control of Weeds)
02/11/2563 , อ่าน 2014 ครั้ง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ สาขาวิชาอารักขาพืช
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้