ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26/11/2563 , อ่าน 1911 ครั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นี้เป็นงานต่อยอดจากงานวิจัยที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น การจัดการดิน การควบคุมโรค-แมลง เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น รวมถึงการนำพันธุกรรมพืชที่ได้จากการรวบรวมของ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เมล็ดพันธุ์พืช = ผู้ให้ที่แท้จริง จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
ปัจจัยการผลิตที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการผลิตผักสดอินทรีย์ประการหนึ่ง คือ การเลือกใช้พันธุ์พืชที่ถูกต้อง เหมาะสม พันธุ์พืชสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากมีคุณสมบัติตามที่ผู้บริโภคต้องการแล้ว ยังควรจะต้องเป็นพันธุ์ที่ต้านทานโรค-แมลง มีระบบรากแข็งแรง หาอาหารเก่ง อีกทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดี

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์
Tel.091 070 5757
Facebook : ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับชมวีดีโอ

Mini Workshop เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์