คู่มือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยด้วยระบบน้ำหมุนเวียน
15/02/2564 , อ่าน 1206 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี, อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมีอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
โทรศัพท์ : 053-875100-3
เว็บไซต์ : http://www.fishtech.mju.ac.th/