อุดมการณ์ความเป็น "เด็ก" ที่สะท้อนผ่านการเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
24/02/2564 , อ่าน 888 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วศรีนวล,อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา จิตตคุตตานนท์
สังกัด : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท์ : 0 5387 5400-7 
เว็บไซต์ : https://infocomm.mju.ac.th/