ฐานเรียนรู้แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
11/03/2564 , อ่าน 3519 ครั้ง

    สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามความร่วมมือ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงในระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม โดยได้ปลูกกัญชาจำนวนทั้งสิ้น 16,700 ต้น เป็นแปลงปลูกกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กิจกรรมสำคัญของฐานเรียนรู้
1) จัดนิทรรศการ ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชง ในเรื่อง ลักษณะของกัญชากัญชง การนำไปใช้ประโยชน์ การปลูกพืชกัญชาและการจัดการแปลงปลูก เป็นต้น
2) ถ่ายภาพกับแปลงปลูกกัญชารูปแบบการปลูกนอกโรงเรือน (Out Door)
3) ให้องค์ความรู้เรื่องการผลิตปัจจัยการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักระดับอุตสาหกรรม การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ เป็นต้น

หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
ผู้ร่วมโครงการ : นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง โทร 053-873730 มือถือ 084-4888374
ตำแหน่ง/ที่ตั้ง : โรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> คลิกรับชมวีดีโอแนะนำฐานเรียนรู้ <<
หมายเหตุ : ฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 14 – 17 มกราคม 2564