เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกาแฟ
15/03/2564 , อ่าน 1514 ครั้ง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกาแฟ
เนื้อหาองค์ความรู้
    1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกาแฟได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้เนื้อผลกาแฟ (Coffee pulp) ที่เป็นวัสดุ เหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ ซึ่งผลิตภัณฑ์ฯ ที่ได้มี สารประกอบต่างๆ ดังนี้ คือ สารประกอบฟีนอลิก แทนนิน กรดคลอโรจีนิค สารกลุ่มเพคติค คาเฟอีน กรดคาเฟอิคทั้งหมด กรดอะซิติก และเป็นหนึ่งในแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าผลิตภัณฑ์ฯ มีคุณสมบัติลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล จากการเพิ่มขนาดของคอเลสเตอรอลไมเซลล์ซึ่งจะส่งผลทําให้ คอเลสเตอรอลถูกขับออกจากร่างกายและทําให้ระดับคอเลสเตอรอล ภายในร่างกายลดลงได้ในที่สุด
    2. กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมต่างๆ ถูกนํามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากเนื้อผลกาแฟ และลดระยะเวลาการผลิตเมื่อเทียบกับเทคนิคทั่วไป
    3. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยการใช้ประโยชน์จากวัสดุ เหลือทิ้งเนื้อผลกาแฟ อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การนําไปใช้ประโยชน์
    งานวิจัยนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงาน แปรรูปการผลิตเมล็ดกาแฟและธุรกิจจําหน่ายเครื่องดื่มกาแฟ ซึ่งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพฯ นอกจากช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปเมล็ดกาแฟ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อผลกาแฟแล้วยังเป็นการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งในการทําการเกษตรได้อย่างยั่งยืนและมีการวางแผนการตลาดเกี่ยวกับเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพจากกาแฟเพื่อวางจําหน่ายต่อไป

ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รายชื่อคณะทําในโครงการ : ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม ดร.กนกวรรณ ตาลดี ผศ.ดร.ชุติมา ศรีมะเริง ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล คุณนฤมล ทักษอุดม