นวัตกรรมการผลิตปลานิลอินทรีย์จากระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับ ผลผลิตคุณภาพสูง
08/03/2565 , อ่าน 1631 ครั้ง

1. ชื่อผลงาน นวัตกรรมการผลิตปลานิลอินทรีย์จากระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับ ผลผลิตคุณภาพสูง
2. ชื่อนักวิจัย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ 2) นางสาวปุญชรัศมิ์ มีแก้ว 3) นายศุภกิตติ์ กลั่นจังหรีด 4) นางสาวกนกวรรณ นาคคำ
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยาการทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ Silver Award จากการเข้าร่วมแสดงและประกวดผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ
    ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020)
5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจั
    การผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบการเลี้ยงไบโอฟลอคมีความต้องการลูกพันธุ์ที่เจริญเติบโตดีโดยไม่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม ไม่มีการใช้ฮอร์โมนแปลงเพศ ตลอดจนไม่ใช้ยาและสารเคมีในระบบการผลิต ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง และตัวผู้ไม่กัดทำร้ายเพศเมีย ระบบนี้จะทำให้ได้ลูกพันธุ์ปลานิลที่ทราบพ่อแม่พันธุ์ เป็นระบบที่สามารถใช้ในการจับคู่พ่อแม่พันธุ์ปลานิลได้จำนวนมากเพียงพอ ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตลูกพันธุ์ได้หลายๆ ครอบครัว ทำให้การประเมินค่าความสามารถทางพันธุกรรมทำได้อย่างแม่นยำ เป็นระบบที่สามารถใช้ในการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ให้เจริญเติบโตดีได้โดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมนแปลงเพศ ไม่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม ตลอดจนไม่ใช้ยาและสารเคมีในระบบการผลิต ทำให้ยกระดับผลผลิตคุณภาพสูงได้
6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    การใช้ประโยชน์ ได้มีการจัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป โดยได้มีการเชื่อมโยง/ความร่วมมือกับ เกษตรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ คือ วิสาหกิจชุมชนวิถียั่งยืน เกษตรอินทรีย์ สารภีเชียงใหม่ ในการดำเนินงานร่วมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน และเมื่อกระบวนการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้

รับชมวีดีโอ :
>> ผลิตภัณฑ์ปลานิลอินทรีย์คุณภาพสูง
>> การเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอค เพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
>> การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟลอค