ผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยอินทรีย์
27/04/2564 , อ่าน 1582 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยอินทรีย์
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ : นายธนวัฒน์ รอดขาว หน่วยงาน : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
    โครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์ ได้เริ่มดำเนินงานเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทำให้โครงการมีความพร้อมด้านองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความสามารถในการเพาะขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตเก๊กฮวยในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยทางโครงการได้ส่งเสริมให้เกษตรกรจนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรจากชุมชน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโดยรอบโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบันนี้เก๊กฮวยเป็นที่สนใจของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ด้วยสรรพคุณที่ว่า ช่วยดับกระหาย เพิ่มความสดชื่น ขับลม ขับเหงื่อ แก้ร้อนใน ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดต่างๆ ช่วยขยายหลอดเลือด ลดการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น แต่ผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยอินทรีย์ของโครงการฯ มีเพียงดอกเก๊กฮวยอินทรีย์อบแห้งเท่านั้น ซึ่งขาดความหลากหลาย จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รูปแบบของน้ำเก๊กฮวยอินทรีย์แบบบรรจุขวดพร้อมดื่ม เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากดอกเก๊กฮวยอินทรีย์ให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้
วัตุประสงค์
    1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกเก๊กฮวยอินทรีย์
    2. เพื่อทดสอบความต้องการของตลาดเป้าหมายผู้บริโภคเก๊กฮวยในรูปแบบบรรจุขวดพร้อมดื่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม :
- การผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์
- วีดีโอ Mini Worshop เรื่อง การผลิตเก๊กฮวยในระบบเกษตรอินทรีย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายธนวัฒน์ รอดขาว
สังกัด : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
โทร. 0 5387 3430 - 4