จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน สูตร 5 เชื้อบิวเวอร์เรีย บาสเซียนา สำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืช
23/06/2564 , อ่าน 3462 ครั้ง

สรรพคุณ
เป็นเชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงซึ่ง สามารถทำลายแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด เช่น แมลงศัตรูพืชเป้าหมายในข้าว ได้แก่ เพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนห่อใบในมะม่วงได้แก่ เพลี้ยจักจั่นที่ทำลายช่อมะม่วง แมลงค่อม ทอง ในพืชตระกูลส้มได้แก่ เพลี้ยอ่อนส้ม เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง ในพืชผักได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไร ขาว แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อต่างๆ ในอ้อยได้แก่ แมลง ค่อมทอง เป็นต้น โดยกลไกการเข้าทำลายแมลงของเชื้อบิวเวอร์เรีย คือ เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลง ใน สภาพความชื้นที่เหมาะสม เชื้อจะงอกเส้นใยแทงผ่านเปลือก และผิวของแมลงเข้าไปในลำตัวแมลง แล้วขยายจำนวนเจริญ อยู่ภายในโดยใช้เนื้อเยื่อของแมลงเป็นอาหาร แมลงจะตายในที่สุด ภายในระยะเวลาต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และ วัยของแมลง โดยทั่วไปประมาณ 3 - 14 วัน

วิธีการใช้
ผสม MMO 5 ปริมาตร 100 ซีซี. (10 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงที่มีการระบาด ของแมลงศัตรูพืช หลังจากพ่นแล้ว 2-3 วัน หากยังพบ แมลงศัตรูพืชอยู่ให้ฉีดพ่นซ้ำอีกครั้ง ฉีดพ่นเป็นประจำทุกๆ 14 วัน เพื่อป้องกันการระบาดของแมลง ศัตรูพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งาน ควรใช้ร่วมกับสารจับใบชีวภาพ เช่น ประคำดีควาย หรือสบู่ลาย คนให้เข้ากัน จากนั้น ทดสอบการจับใบโดยใช้ใบตองจุ่ม

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ IQS เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิสาหกิจ) ส่งเสริมให้ระบบเกษตรอินทรี และผลผลิตการเกษตรรวมทั้งปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานด้านส่งเสริมปัจจัยการผลิตมีการส่งเสริมและจำหน่ายสารชีวภัณฑ์

ดังนั้นจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน ที่เราผลิตนั้น ได้รับการคัดเลือกมาแล้วในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017 และได้รับการรับรองปัจจัยการผลิตอินทรีย์จาก IFOAM (มกท.) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในแปลงปลูก ที่ต้องการยื่นการประเมินมาตรฐานในระดับต่าง ๆ ได้

จำหน่ายผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ได้รับการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ACT-IFOAM
สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 053-875648
Facebook : IQS Maejo
Line : saleiqs