จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน สูตร 4 เชื้อบาซิลลัส ทูริงเจนซิส หรือเชื้อบีที สำหรับกำจัดหนอนศัตรูพืช
23/06/2564 , อ่าน 303 ครั้ง

การควบคุมหนอนกระทู้ผักโดยชีววิธี
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน สูตร 4 เชื้อบาซิลลัส ทูริงเจนซิส หรือเชื้อบีที สำหรับกำจัดหนอนศัตรูพืช
การนำไปใช้ประโยชน์ : ผสมน้ำฉีดพ่นในแปลงพืชเมื่อมีการระบาดของหนอน หรือพ่นเพื่อป้องกันทุกๆ 3-7 วัน เพื่อกำจัดหนอนกระทู้ตั้งแต่ฟักออกจากกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนที่มีขนาดเล็กและอยู่ในระยะวัย 2 โดยฉีดพ่นเมื่อแดดร่ม ลมสงบ หรือช่วงเย็น พ่นให้เปียกชุ่มเคลือบทั้งใบหรืออาจผสมสารจับใบจากธรรมชาติได้เช่นกัน

หัวหน้าโครงการ : นายพัฒน์ โกจินอก
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Tel. 053-875643     Facebook : IQS Maejo