ฐานการเรียนรู้เห็ดแม่โจ้
23/07/2564 , อ่าน 768 ครั้ง

ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเห็ด นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ให้ความรู้ในการเพาะเห็ดอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในครัวเรือนแก่เกษตรกร และเพิ่มความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดนำไปพัฒนา ปรับปรุงผลผลิตเห็ดเพิ่มมากขึ้น

งานที่ทำประจำฐานเรียนรู้
1. ผลิตเชื้อเห็ดในอาหารวุ้น
2. ขยายหัวเชื้อเห็ดในข้าวฟ่าง
3. ผลิตก้อนเชื้อเห็ด
4. การให้บริการวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้นและฝึกงานของนักศึกษาและเกษตรกรและผู้สนใจเพาะเห็ดทั่วไป ฟาร์มสาธิตการเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์ต้นแบบ เป็นแหล่งศึกษาและดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

รับชมวีดีโอ : สูตรทำเชื่อเห็ดเผาะแม่โจ้

Facebook : ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ติดต่อ : นายสันต์ชัย มุกดา ฐานการเรียนรู้เห็ดแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร : 053-873-712, 089-554-2325