เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
29/07/2564 , อ่าน 2304 ครั้ง

ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นี้เป็นงานต่อยอดจากงานวิจัยที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น การจัดการดิน การควบคุมโรค-แมลง เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น รวมถึงการนำพันธุกรรมพืชที่ได้จากการรวบรวมของ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เมล็ดพันธุ์พืช = ผู้ให้ที่แท้จริง จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
ปัจจัยการผลิตที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการผลิตผักสดอินทรีย์ประการหนึ่ง คือ การเลือกใช้พันธุ์พืชที่ถูกต้อง เหมาะสม พันธุ์พืชสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากมีคุณสมบัติตามที่ผู้บริโภคต้องการแล้ว ยังควรจะต้องเป็นพันธุ์ที่ต้านทานโรค-แมลง มีระบบรากแข็งแรง หาอาหารเก่ง อีกทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดี

จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ โดยมีมีปณิธานในการสร้างเมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์คุณภาพ เพื่อเกษตรกรอินทรีย์ สำหรับผลิตภัณฑ์มีทั้งเมล็ดพันธุ์แบบ F-1 Hybrid และเมล็ดพันธุ์ OP ผสมเปิด ผลิตภัณฑ์เด่นที่วางจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์กลุ่มผักสลัด กว่า 10 พันธุ์ อาทิ ขจี3 (อินทรีย์) กรีนโอ๊คลีฟ (MJ-3-2) ขจี4 (อินทรีย์) คอส (MJ-5) มณี4 (อินทรีย์) เรดโอ๊คลีฟ (MJ-6) ฯลฯ และกลุ่มผักสวนครัวจำพวก แตงกวา พริก มะระ บวบ ฯลฯ

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท First Organic Seed จำกัด ตั้งอยู่ที่ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (907 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 091-070-5757 ในวันและเวลาทำการ
Facebookศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับชมวีดีโอ

Mini Workshop เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์