เครื่องสูบน้ำพลังน้ำไหลแบบวงกตและแบบสูบชัก
13/01/2565 , อ่าน 785 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล จุติฤกษ์ แสงโชคานนท์ และบวรทัต สุทธิโยธา
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 
Website : https://engineer.mju.ac.th/wtms_index.aspx?&lang=th-TH
โทรศัพท์ 0-5387-5000