ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ปลูกได้ทุกฤดู
08/03/2565 , อ่าน 1844 ครั้ง

1. ชื่อผลงาน ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ปลูกได้ทุกฤดู
2. ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย จากการแสดงและประกวดผลงานวิจัยภาคนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019)
5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    เนื่องจากไม่มีพันธุ์ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ยที่ต้านทานการหักล้ม ไม่ไวต่อช่วงแสงที่สามารถปลูกได้ทุกฤดู ทางคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเกิดแนวความคิดปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง คือ ข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1 ให้เป็นข้าวเหนียวโดยใช้วิธีผสมกลับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก จนสามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง สายพันธุ์แม่โจ้ 2 ได้สำเร็จ และได้ส่งผลงานเข้าประกวดจนได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากการสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักวิจัย และพัฒนาข้าว กรมการข้าว ประจำปี 2555 ต่อจากนั้นได้นำข้าวสายพันธุ์ แม่โจ้ 2 เข้าทดสอบผลผลิตร่วมกับสายพันธุ์ของกรมการข้าว จนผ่านการรับรองพันธุ์กับกรมการข้าว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ได้ชื่อว่า กข-แม่โจ้ 2 เป็นผลงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมการข้าว ระยะเวลาในการปรับปรุงข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ตั้งแต่ผสมพันธุ์ครั้งแรกจนถึงผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรใช้เวลา ทั้งหมด 13 ปี
    หลังจากผ่านการรับรองพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมมือกับกรมการข้าวได้ผลิตรวงพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายของข้าวเหนียว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรได้ปลูกพันธุ์ข้าวนี้ได้ทั่วประเทศ โดยสรุปมูลค่าที่ได้จากข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ดังต่อไปนี้
    1) ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน รวมเมล็ดพันธุ์ขยายของข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ที่ทั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมการข้าวผลิตและจัดจำหน่ายให้เกษตรกรเท่ากับ 2,970,647 กิโลกรัม ประมาณการจำนวนเงินที่ทั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมการข้าวที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ขยายข้าวพันธุ์ของ กข-แม่โจ้ 2 เท่ากับ 63,594,919 บาท
    2) ถ้านำเมล็ดพันธุ์ขยายของ กข-แม่โจ้ 2 ที่เกษตรกรซื้อจำนวน 2,970,647 กิโลกรัมไปปลูกประมาณการจำนวนพื้นที่ปลูกเมื่อใช้เมล็ดพันธุ์ 15 กิโลกรัม/ไร่ (2,970,647 กิโลกรัม/15 กิโลกรัม/ไร่) เท่ากับ 198,043 ไร่
    3) ประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกทั้งหมดที่ผลิตได้ เมื่อประมาณการผลผลิต 800 กิโลกรัม/ไร่ (198,043 ไร่ x 800 กิโลกรัม/ไร่) เท่ากับ 158,434,480 กิโลกรัม
    4) ประมาณการจำนวนเงินที่เกษตรกรขายข้าวเปลือกได้ทั้งหมด เมื่อข้าวเปลือกราคา 7 บาท/กิโลกรัม (158,434,480 กิโลกรัม x 7 บาท/กิโลกรัม) เท่ากับ 1,109,041,360 บาท
    5) ประมาณการจำนวนเงินที่โรงสีขายข้าวสาร เมื่อ กข-แม่โจ้ 2 มีอัตราสีเป็นต้นข้าวร้อยละ 44.57 และเมื่อขายข้าวสารราคา 19 บาท/กิโลกรัม (158,434,480 กิโลกรัม x 0.4457 x 19 บาท/กิโลกรัม) เท่ากับ 1,341,670,707 บาท
    6) ประมาณการจำนวนเงินที่ผู้บริโภคต้องจ่าย เมื่อข้าวสารราคา 24 บาท/กิโลกรัม (158,434,480 กิโลกรัม x 0.4457 x 24 บาท/กิโลกรัม) เท่ากับ 1,694,741,946 บาท
    จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ศักยภาพการผลิต และการตลาด จากกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 กลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวเชียงใหม่และลำปาง บริษัทบ้านสระข้าวดีจำกัด วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด และสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัด กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภค พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 มีลักษณะเด่น คือ ผลผลิตสูง เมล็ดข้าวสารเรียวยาว และมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย จึงเหมาะแก่การบริโภค และนำไปแปรรูปทำเป็นขนมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้าวเหนียวมูน ข้าวเหนียวเปียกลำไย ข้าวแต๋น ข้าวจี่ ฯลฯ ทำให้ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
     หลังจากที่ได้ทำการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 แล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรที่ปลูกได้จะต้องนำไปจำหน่ายผ่านโรงสี แต่ข้าวพันธุ์
กข-แม่โจ้ 2 เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ จึงทำให้ช่วงระยะแรก ๆ โรงสีจะยังไม่เป็นที่รู้จักข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 อย่างแพร่หลาย ทางหน่วยความเป็นเลิศฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเดินทางไปยังโรงสีต่าง ๆ เพื่อแนะนำข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เพื่อให้โรงสีรู้จักในเบื้องต้น เช่น ตัวอย่างข้าวเปลือก
     นอกจากนี้ทำวิจัยด้วยวิธีสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงสี และทำเป็นวิดีโอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรผู้ปลูก เสนอในรูปแบบ youtube เกี่ยวกับการสีข้าว และการยอมรับของผู้ประกอบการโรงสีที่จะซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้เดินทางไปยังโรงสีข้าว เพื่อนำข้าวเปลือกของข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ไปสีเป็นข้าวสาร และนำมาบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารในแบบสูญญากาศ ขนาด 1 กิโลกรัม ต่อมาได้พัฒนาและทำบรรจุภัณฑ์เป็นแบบถุง ขนาด 1.5 กิโลกรัม เพื่อจัดจำหน่ายที่กาด 2477 ของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ผ่านมาแล้วประมาณ 1 ปี จัดจำหน่ายไปแล้ว 954 ถุง (บรรจุถุงละ 1.5 กิโลกรัม x 954 ถุง = 1,431 กิโลกรัม) จำหน่ายในราคาถุงละ 60 บาท (954 ถุง x 60 บาท = 57,240 บาท) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 57,240 บาท ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และรู้จักกันอย่างแพร่หลายผ่านทางสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวสาร กข-แม่โจ้ 2 เป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมหน่วยความเป็นเลิศฯ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

 

เบอร์ติดต่อ 061-2681144 line: mjurice
Facebook: หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว