ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบพลิกกลับกอง : วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
11/05/2565 , อ่าน 1520 ครั้ง

1. ชื่อผลงาน นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบพลิกกลับกอง : วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
2. ชื่อนักวิจัย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร 2) ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร 3) อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย (Thailand Research Expo 2019)
    จากการแสดงและประกวดผลงานวิจัยภาคนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019)
5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    การผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 เป็นกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมาก ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ที่นำหลักการทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้จนทำให้ไม่ต้องมีการพลิกกลับกองปุ๋ยเลย โดยมีการเติมอากาศเข้ากองปุ๋ยตามธรรมชาติจากผลของพาความร้อนแบบ Chimney Convection กองปุ๋ยอินทรีย์วิธีนี้มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม กองเป็นแถวยาว มีขนาดของกองคือ 2.5 x 1.5 เมตร (กว้าง x ยาว) มีความยาวไม่จำกัด มีสัดส่วนผสมของใบไม้และมูลสัตว์ 3 ต่อ 1 และในกรณีฟางข้าว ผักตบชวา หญ้า หรือเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ใช้ 4 ต่อ 1 โดยปริมาตร สามารถกองบนพื้นดินกลางแจ้งกลางแดดและฝนได้
    ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีนี้ มูลสัตว์จะเป็นแหล่งของจุลินทรีย์และไนโตรเจน ส่วนเศษพืชเป็นแหล่งของคาร์บอน ซึ่งทั้งไนโตรเจนและคาร์บอนจะถูกใช้เป็นสารอาหารของจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน จะมีการดูแลรักษาระดับความชื้นของกองปุ๋ยทั้งภายในและภายนอกตลอด 60 วันของกระบวนการ หลังจากนั้นทำให้ปุ๋ยอินทรีย์แห้ง เพื่อให้จุลินทรีย์สงบตัวก่อนนำไปใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ตามวิธีการจะมีค่าผ่านมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของประเทศ
    ปัจจุบัน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีนี้ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชแทนการเผาทำลาย แก้ปัญหาผักตบชวาในคลอง แก้ปัญหาดินเสื่อมและดินเป็นกรด มีศักยภาพในการปลูกข้าว ผลไม้ หรือผักอินทรีย์ เพื่อการจำหน่ายที่มีราคาสูงได้เป็นอย่างดี
6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    1) มีการนำไปใช้โดยเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ
    2) มีการสอนการทำปุ๋ยหมักทางเพจเฟสบุ๊ค “แลกเปลี่ยนเรียนรู้คนทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิก กลับกอง”

รับชมวีดีโอ :
>> การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
>> การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง วิศวกรรมแม่โจ้1
>> การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย

ท่านสามารถเข้ามาสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ การทำปุ๋ยหมักวิศวกรรมแม่โจ้

ติดต่อ : สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-5387-5019, 0-5387-5000