คู่มือการผลิต ลำไยนอกฤดู
14/12/2566 , อ่าน 308 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : นางจิรนันท์ เสนานาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย,รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ นางสาวพรสวรรค์ ดวงจันทร์
สังกัด : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 053-873429