บริการวิชาการ ขั้นตอนการจัดการด้านพืช ด้านพืช ระบบของการผลิตพืช ด้านสัตว์ วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือในการผลิตพืช ระบบของการเลี้ยง งานวิจัย เกษตรอินทรีย์ด้านพืช สัตว์น้ำ เกษตรทั่วไปด้านพืช การผลิต/การเพาะปลูก พืชสวน การแปรรูปด้านพืช การผลิต/การเลี้ยง เกษตรทั่วไปด้านสัตว์ ขั้นตอนการจัดการด้านสัตว์ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ เกษตรอัจฉริยะ การจัดการหลังการผลิต/การแปรรูป ด้านพืช ทั่วไป/อื่นๆ วัสดุ/อุปกรณ์ในการเลี้ยงด้านสัตว์ สัตว์บก ด้านสัตว์ ทั่วไป/อื่นๆ เกษตรอินทรีย์ด้านสัตว์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว/การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพร พืชสมุมไพร ไม้ดอก / ไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ Bio Control การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี

องค์ความรู้

รวบรวม องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้