ปฏิทิน

อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
วันที่เริ่ม : 16/10/2564 9:00 น. วันที่สิ้นสุด : 16/10/2564 12:30 น.

หัวข้อ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ /การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมการ

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญและการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการอบรม "หลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่" เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจ
ระหว่างวันที่ 9, 16, 23 ตุลาคม และ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านระบบ Online
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) และพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ
สถานที่ : อบรมออนไลน์