ปฏิทิน

อบรม ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME (ADLP)
วันที่เริ่ม : 01/02/2566 14:00 น. วันที่สิ้นสุด : 01/02/2566 16:00 น.

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป
อบรม ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME (ADLP)

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง
ได้มีความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

หัวข้อการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
- ห้อง 3102 อาคารจุฬาภรณ์
วิทยากร ผศ.ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ

สามารถลงทะเบียนหน้างานได้เลย
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศจาก Google และ ASEAN Center

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053 873 801 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้อง 3102 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์