ปฏิทิน

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4
วันที่เริ่ม : 27/03/2566 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 27/03/2566 0:00 น.

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ใน 7 กลุ่มหัวข้อ ได้แก่
1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
2) เคมีและนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
3) คณิตศาสตร์และสถิติ
4) วัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์
5) วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
7) เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา
นักวิชาการ ในภาครัฐ และเอกชน เป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยทางด้านหัวข้อที่กำหนด

ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSTI-MJU2023 ได้ที่ https://sciencebase.mju.ac.th/csti2023/

หมวด : สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ :
สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้