ปฏิทิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ online การรับมือกับโรคแมลง ในการปลูกผักในระบบอินทรีย์ให้ประสอบความสำเร็จ
วันที่เริ่ม : 04/04/2566 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 06/04/2566 0:00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ online
การรับมือกับโรคแมลง ในการปลูกผักในระบบอินทรีย์ให้ประสอบความสำเร็จ

ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2566

ลงทะเบียน : คลิก

สอบถามเพิ่มเติม สถานบันการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร สวทช.

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : สถานบันการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ออนไลน์