ปฏิทิน

การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ รุ่นที่ 1
วันที่เริ่ม : 22/12/2566 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 22/12/2566 16:30 น.

ศูนย์เกษตรอินทรีย์
ขอเชิญชวน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ อบรม
"การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ รุ่นที่ 1"
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และสาธิตการผลิตอาหารไก่ข่อินทรีย์
สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (053-873419)
หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เกษตรอินทรีย์แม่โจ้
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และสาธิตการผลิตอาหารไก่ข่อินทรีย์