ปฏิทิน

คลังยา คลังอาหาร เกษตรอินทรีย์ชีวียั่งยืน
วันที่เริ่ม : 17/12/2566 13:00 น. วันที่สิ้นสุด : 17/12/2566 16:30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "คลังยา คลังอาหาร เกษตรอินทรีย์ชีวียั่งยืน" ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี | เกษตร | อาหาร | สุขภาพ
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระศรนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Kaset Maejo 90th Anniversary : Agriculture | Food | Health
16-24 Dec 2023 at Maejo University
 
หมวด : เสวนา
ผู้รับผิดชอบ : คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระศรนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้