ปฏิทิน

พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ที่มีผลกระทบต่อการวิจัยในมหาวิทยาลัย
วันที่เริ่ม : 04/04/2567 9:00 น. วันที่สิ้นสุด : 04/04/2567 16:00 น.

เตรียมพร้อมกับการทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัย??
..
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างความสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ “พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ที่มีผลกระทบต่อการวิจัยในมหาวิทยาลัย”
..
??ภาคเช้า โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ที่ปรึกษาอาวุโส หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

??ภาคบ่าย โดย อ.ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
.
.
???? วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1 โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่
???? ลงทะเบียน : https://me-qr.com/uuAnmzJw (รับจำนวนจำกัด)
???? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร โทร 0 5387 5635 / 08 1883 2696
และฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร 0 5387 3128

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1 โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่