ปฏิทิน

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
วันที่เริ่ม : 21/04/2567 8:00 น. วันที่สิ้นสุด : 30/04/2567 17:00 น.

???? เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม
“หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล”
??หลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
??ระยะเวลาการอบรม 80 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเพียง 2000 บาท?
?อบรมระหว่างวันที่ 21 -30 เมษายน 2566
??เนื้อหาการอบรม
??เทคโนโลยีการผลิตถ่านและถ่านชีวภาพ
??เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล
??เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
??เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
??รับสมัครด่วนจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง
?? 084-1773632

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้