ปฏิทิน

การพัฒนากระบวนการออกแบบภูมิทัศน์
วันที่เริ่ม : 20/05/2567 9:00 น. วันที่สิ้นสุด : 21/05/2567 16:00 น.

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม "โครงการหลักสูตรระยะสั้น Upskill -Re Skill" การพัฒนากระบวนการออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อเสริมทักษะการเขียนแบบและออกแบบภูมิทัศน์ ระหว่างวันที่ 13-17 และ 20-21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องตะแบก อาคารภูมิทัศน์ (ภาคบรรยาย) และห้อง301 อาคารเรียนรวมคณะสถาปัตย์(ตึกใหม่) (ภาคปฏิบัติการ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
#สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
https://www.facebook.com/LTMaejo
#ลงทะเบียนเข้าอบรม
https://forms.gle/z9nTNFpvktYsnwBY8

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องตะแบก อาคารภูมิทัศน์ (ภาคบรรยาย) และห้อง301 อาคารเรียนรวมคณะสถาปัตย์(ตึกใหม่) (ภาคปฏิบัติการ)