ปฏิทิน

ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาและการเกษตร
วันที่เริ่ม : 10/06/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 15/06/2567 16:30 น.

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง “ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาและการเกษตร”
ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน และวันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2567
ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้