ปฏิทิน

นักสัตวบาลรุ่นเยาว์
วันที่เริ่ม : 22/06/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 22/06/2567 16:30 น.

??ขอเชิญนักเรียน เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ นักสัตวบาลรุ่นเยาว์

ผ่านระบบออนไลน์ ??ZOOM

เริ่มต้น เวลา 8.30 – 16.30 น.

รอบที่ 1 วันที่ 8 มินายน 2567

รอบที่ 2 วันที่ 22 มินายน 2567

รอบที่ 3 วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

อบรมฟรี ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังการอบรม

??สามารถเลือกวันและเวลาในการอบรมได้

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#สัตวศาสตร์แม่โจ้

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ออนไลน์