ปฏิทิน

Texture porfile Analysis Interpretation and 3D Printed Foods
วันที่เริ่ม : 12/06/2567 9:00 น. วันที่สิ้นสุด : 12/06/2567 11:00 น.

??คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Universiti Putra Malaysia และ Universiti Teknologi Mara จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Texture porfile Analysis Interpretation and 3D Printed Foods

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Texture porfile Analysis Interpretation and 3D Printed Foods โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรภัทร วาฤทธิ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

บุคลากรและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ โดยสแกน QR Code ในภาพ หรือ คลิก https://me-qr.com/c5xHiOz4

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ออนไลน์