ปฏิทิน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)
วันที่เริ่ม : 30/07/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 31/07/2567 17:00 น.

?? เชิญเข้าร่วมอบรม "ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)" โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2567 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
?? หลักสูตรการอบรมนี้ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
?? ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเต็มเวลาจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ อายุ 3 ปี เพื่อใช้ประกอบการขอทุนวิจัย
.....อบรมฟรี รับจำนวน 180 ท่าน ?
??คลิกลงทะเบียน >> https://url.in.th/gcIRk
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวสุนทรี ทับทิมทอง (เปิ้ล) กองบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ : 053-873423 E-mail : soontaree_t@mju.ac.th

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้