ศูนย์ความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทรัพยากรทางน้ำ
21/09/2564 , อ่าน 394 ครั้ง

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทรัพยากรทางน้ำ
หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
หน้าที่
   1. เพื่อแสวงหาทุนวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   2. เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การผลิตบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ หรือหนังสือ/ตำรา ในเชิงวิชาการ
   3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
   4. เป็นเวทีสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับสร้างความต่อเนื่องในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รับชมวีดีโอ
   1. Aquaponic คืออะไร
   2. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ประหยัดพื้นที่
   3. การเลี่ยงปลากะพงขาวในน้ำจืด