ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
21/09/2564 , อ่าน 617 ครั้ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
หัวหน้าศูนย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
หน้าที่
   1. เผยแพร่การใช้งานอุปกรณ์และระบบสนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม่ (เกษตรแม่นยำและเกษตรอัจฉริยะ) สู่ชุมชนและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย สร้างศูนย์ฐานข้อมูลกลางทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
   2. หารายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอุปกรณ์เกษตรแม่นยำและเกษตรอัจฉริยะ
   3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแก่นักวิชาการ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ

Facebook : หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร

Youtube : engineer maejo

ติดต่อ : โทร 062-395-6355