ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
26/11/2563 , อ่าน 1438 ครั้ง

ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Learning Base and Technology Transfer of Agricultural Machinery

เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร
เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตร
เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลวิจัยด้านเครื่องจักรกลเกษตร
เป็นแหล่งเชื่อมโยง เครือข่ายด้านการเกษตร

หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2537 คณาจารย์ของสาขาวิชาได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องจักรเกษตรเป็นจำนวนมากซึ่งผลงานเหล่านั้นทำให้ได้ผลงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร แต่ผลงานวิจัยและข้อมูลเหล่านั้นไม่ค่อยได้ทำการเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากขาดการรวบรวมและขาดกำลังคนที่จะทำการประสานงาน นอกจากนี้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรยังมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนซึ่งสามารถใช้เผยแพร่ได้ ดังนั้นถ้ามีฐานเรียนรู้ซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานและผลงานวิจัยทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วก็จะทำให้ข้อมูลและผลงานวิจัยเหล่านั้นได้เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบถึงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และจะได้นำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างแพร่หลายและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ฐานเรียนรู้นี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรที่ได้จากงานวิจัยให้แก่เกษตรกรที่ต้องการจะนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยขณะนี้มีเครื่องจักรกลเกษตรที่ได้จากงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรที่เกษตรกรให้ความสนใจ ได้แก่ เครื่องขุดมันฝรั่ง เครืองสับพืชอาหารสัตว์ เครื่องบดย่อยอเนกประสงค์ เครื่องหั่นย่อยอเนกประสงค์ เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์สำหรับทำหญ้าแห้งและพืชหมัก เป็นต้น และฐานเรียนรู้นี้ยังสามารถที่จะรองรับนักศึกษามาเรียนรู้การออกแบบและการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร นอกจากนี้มีบริการให้คำปรึกษาทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรแก่เกษตรกรอีกด้วย

อนึ่งในฐานเรียนรู้นี้มีเครื่องจักรกลเกษตรให้เกษตรกรที่ยังไม่มีความสามารถในการจัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตรได้ยืมเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้งาน ได้แก่ เครื่องขุดมันฝรั่ง เครื่องหั่นย่อยอเนกประสงค์ เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก และเครื่องสับพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดตั้งฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และเป็นฐานเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลเกษตร
3. เพื่อเป็นที่เรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร
4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยและงานพัฒนาด้านเครื่องจักรกลเกษตร
5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันการผลิตทางด้านการเกษตร
6. เพื่อเป็นแหล่งผลิตเครื่องจักรกลเกษตรให้แก่เกษตรกร
7. เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนในการบริการให้คำปรึกษาและยืมเครื่องจักรกลเกษตร

ข้อมูลการติดต่อ :
รองศาสตราจารย์ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร 053-878123 หรือ 081-5954432 โทรสาร 053-498902
E-mail : bandit_h@hotmail.com
Facebook :  ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับชมวิดีโอ :
เครื่องย่อยใบไม้ MJU-EB5 : ขนาด 3HP-2020

ข้อมูลจาก : ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้