ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
26/11/2563 , อ่าน 1975 ครั้ง

ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง จัดตั้งขึ้นมาในปี 2552 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชันโรงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของชันโรง แนวทางการเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ทางด้านการผสมเกสร, การเก็บผลผลิตต่างๆที่ได้จากชันโรง เช่น น้ำผึ้ง, propolis, ชันผึ้ง และ อื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยง

ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรงจัดเป็นฐานเรียนรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องระบบเกษตรมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อนำไปช่วยผสมเกสรในแปลงปลูกพืช เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงชันโรงในเชิงการค้าให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง จะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ความพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ยังผลให้ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรและนักวิชาการให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงชันโรงในเชิงการค้าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ด้วยความไว้วางใจดังกล่าว ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง จึงต้องดำเนินการให้บริการวิชาการโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เรื่องชันโรง ตลอดจนพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการยังนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยได้อีกต่อไปด้วย

หัวหน้าฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
Facebook : ฐานเรียนรู้ชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลจาก : ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้