ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26/11/2563 , อ่าน 3760 ครั้ง

ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นี้เป็นงานต่อยอดจากงานวิจัยที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น การจัดการดิน การควบคุมโรค-แมลง เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น รวมถึงการนำพันธุกรรมพืชที่ได้จากการรวบรวมของ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เมล็ดพันธุ์พืช = ผู้ให้ที่แท้จริง จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
ปัจจัยการผลิตที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการผลิตผักสดอินทรีย์ประการหนึ่ง คือ การเลือกใช้พันธุ์พืชที่ถูกต้อง เหมาะสม พันธุ์พืชสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากมีคุณสมบัติตามที่ผู้บริโภคต้องการแล้ว ยังควรจะต้องเป็นพันธุ์ที่ต้านทานโรค-แมลง มีระบบรากแข็งแรง หาอาหารเก่ง อีกทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 091-070 5757
Line : @firstorganicseeds
Email : 09farm.mju@gmail.com
Facebook : ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานที่ตั้ง : อาคารปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ บนสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (907 ไร่) >> ดูแผนที่
เปิดทำการวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30น. หยุดทุกวันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

รับชมวีดีโอ

ฐานเรียนรู้ที่ 8 : ความงดงามแห่งพืชผัก
Mini Workshop เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์