ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27/11/2563 , อ่าน 1976 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MJU Biological Control Technology Learning Center (MJU - BCTLC)

“การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” คือ “วิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยการใช้ศัตรูธรรมชาติซึ่งประกอบด้วย ตัวห้ำ ตัวเบียน และเชื้อโรคในการควบคุม และการใช้แมลงที่กินพืชในการควบคุมวัชพืช”
โครงการ “ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” (Biological Control Technology Learning Center - BCTLC)” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนและทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ และเพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจหลักของคณะผลิตกรรมการเกษตร และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ้งเน้น “ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาประเทศ”

โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ มีความเป็นมาเบื้องต้นจากการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการฯ ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, 2560 และ 2561 และมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการให้บริการวิชาการในด้านองค์ความรู้ และชนิดพันธุ์ศัตรูธรรมชาติ โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ และงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะผลิตกรรมการเกษตร รวมทั้งมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยอาคารปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี หน่วยฝึกอบรมและแปลงสาธิต ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ปรัชญา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสร้างสรรค์ และการแบ่งปันความรู้ คือรากฐานที่แท้จริงและเข้มแข็งของประเทศ

วิสัยทัศน์
สร้างรากฐานของการพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มุ่งสู่การใช้และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ยุติธรรมและทัดเทียมกันสู่ชุมชน

พันธกิจ
1. การสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรบุคล ให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมโดยชีววิธี โดยการบูรณาการ การเรียน การสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการควบคุมโดยชีววิธี โดยบูรณาการผลงานวิจัยกับงานบริการวิชาการ จากทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญ
3. สร้างเครือข่ายหน่วยงานร่วม นักวิชาการเกษตร ผู้ชำนาญการอารักขาพืช และผู้นำชุมชน เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ที่จำเป็นและผลประโยชน์ของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี สู่ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และนานาประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางความรู้ ศูนย์ฝึกอบรม และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี แก่ชุมชน บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้นำ

กิจกรรมหลัก
1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และตัวกระทำการควบคุมโดยชีววิธี ในการควบคุมศัตรูพืช (แมลงและไรศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช) โดยชีวิธี โดยการบูรณาการกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และด้านบุคลากรและงบประมาณที่ได้รับ
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการบูรณาการกิจกรรม ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้ฯ กับวิชาเรียนตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรายวิชาที่เน้นด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการเกษตรอินทรีย์ ในมหาวิทยาลัย
3. ให้มีการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งการศึกษาดูงาน สำหรับเกษตรกรและบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่นภายในประเทศและต่างประเทศ
4. ให้บริการด้านการคัดกรอง การคัดเลือก การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของศัตรูธรรมชาติ สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีจากทุกภาคส่วน
5. ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านการจัดการการเรียนเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรและบุคคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาประเทศ

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Website : https://mju-bctlc.mju.ac.th
Facebook : https://bit.ly/3hcp4AE
โทร. 081-3745126
Email : sama_mju@yahoo.com

รับชมวีดีโอ :
โรงงานต้นแบบการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Bio-Control)