ฐานเรียนรู้นวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
11/03/2564 , อ่าน 1396 ครั้ง

    จัดแสดงนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย อาทิเช่น การช่วยชีวิตเอ็มบริโอ  การเพิ่มจำนวนโครโมโซม การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมในการคัดเลือกพืช ทำให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงามในเวลาอันรวดเร็ว  โดยฐานได้จัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น ลูกผสมหน้าวัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ  ปทุมมาที่ได้พัฒนาพันธุ์โดยใช้ความรู้และเทคนิคทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพันธุศาสตร์มาบูรณาการจนได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงาม  หงส์เหินที่ได้พัฒนาพันธุ์โดยการผสมระหว่างสายพันธุ์ป่ากับสายพันธุ์การค้าท่าทำให้ได้หงส์เหินที่มีลักษณะแปลกใหม่ สวยงาม  นอกจากนี้ยังจัดแสดงไม้ดอกและไม้ประดับต่าง ๆ เช่นอาฟริกันไวโอเล็ต  บีโกเนีย  พรม เป็นต้น รวมทั้งจัดแสดงวิทยาการความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ผู้รับผิดชอบ :
1. ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร โทร. 099-2693111
2. อ.ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร โทร. 089-5511584

ตำแหน่ง/ที่ตั้ง : โรงเรือนปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ/ ข้างอาคารพืชศาสตร์

>> คลิกรับชมวีดีโอแนะนำฐานเรียนรู้ <<

หมายเหตุ : ฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 14 – 17 มกราคม 2564