ฐานเรียนรู้ Amazing 2 ชีวภัณฑ์ระดับโลก
11/03/2564 , อ่าน 2025 ครั้ง

    นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ ซิลเวอร์นาโน ผลิตจากซิลเวอร์หรือโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ด้วยเทคโนลียีนาโน ทำให้มีอนุภาคขนาดเล็กจิ๋ว เทียบเท่าดีเอ็นเอของมนุษย์ ด้วยขนาดที่เล็กจิ๋วนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมผัสเชื้อโรค ซึ่งซิลเวอร์นาโน ถูกใช้และได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพการป้องกัน เชื้อโรคโดยใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัด รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ทั้งอเมริกาและยุโรป ซิลเวอร์นาโนเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ใช้ได้กับทุกพื้นผิว และทุกพื้นที่ สัมผัสร่างกายได้
    ความปลอดภัยของซิลเวอร์นาโน การผลิตจากซิลเวอร์หรือโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% มีค่าพีเอช (pH) เป็นกลาง ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง และพื้นผิวที่สัมผัส รวมทั้งซิลเวอร์นาโนในต่างประเทศทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริการับรองให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อที่มีความปลอดภัยสูง นักวิจัยผู้คิดค้น ซิลเวอร์นาโนได้นำผลงานเข้าตรวจทดสอบค่าความเป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ กับศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ (BIOTECH) พบว่า ซิลเวอร์นาโน ไม่มีความเป็นพิษ (Non-Cytotoxic) ต่อเซลล์มนุษย์ ในตัวอย่างที่ส่งทดสอบ
    มากกว่านั้น ซิลเวอร์นาโนก็ได้พัฒนานำมาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน คือ ยากำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าหญ้ามีการใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมียาฆ่าหญ้าหลายประเภท หลายยี่ห้อ ที่นำออกมาจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ให้เกษตรกรได้เลือกใช้ เนื่องจากวัชพืชหรือหญ้านั้นเป็นปัญหาต่อผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างมาก เพราะคนไทยหรือประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ มักจะประกอบอาชีพเกษตรกร การเพาะปลูก การปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ อีกมากมาย โดยการขึ้นของวัชพืชเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปได้อย่างช้าลงส่งผลให้ ได้ผลผลิตช้าเพราะวัชพืชนั้นเป็นตัวการในการแย่งน้ำ แร่ธาตุ และสารอาหารต่างๆ เนื่องจากมีการนำสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น ทำให้สถิติการเจ็บป่วยจากสารเคมีมีแนวโน้มมากขึ้น จากรายงานการเฝ้าระวังของกองระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 2560 – 2562 พบว่าอัตราป่วยจากผู้ป่วยที่สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30 คนต่อแสนประชากรซึ่งจะเห็นได้ว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ไม่เกิน 10 คนต่อแสนประชากร (Satoh, 2000) และจากรายงานการเฝ้าระวังโรคของกองระบาดวิทยาพบว่า จำนวนผู้ป่วยจากพิษยาฆ่าแมลงในประเทศยังคงสูงขึ้นจากปัญหาดังกล่าวทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัทนาว่าเทค (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ “สารชีวภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช Bio9” ขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัด วัชพืชที่เกิดจากการสัมผัส สูดดมสารเคมีในทางการเกษตร และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายแล้วมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช แถมยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรอีกด้วย

ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี เบอรโทรศัพท์ 087-0524141
ผู้ประสานงาน :
นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา เบอร์โทรศัพท์ 083-7814897
นางสาวณัจฉรียา ชัยประภา เบอร์โทรศัพท์ 065-4961566

ตำแหน่ง/ที่ตั้ง : ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 907 ไร่

>> คลิกรับชมวีดีโอแนะนำฐานเรียนรู้ <<
หมายเหตุ : ฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 14 – 17 มกราคม 2564