ฐานเรียนรู้แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
03/08/2566 , อ่าน 6653 ครั้ง

    สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามความร่วมมือ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงในระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม โดยได้ปลูกกัญชาจำนวนทั้งสิ้น 16,700 ต้น เป็นแปลงปลูกกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กิจกรรมสำคัญของฐานเรียนรู้
1) จัดนิทรรศการ ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชง ในเรื่อง ลักษณะของกัญชากัญชง การนำไปใช้ประโยชน์ การปลูกพืชกัญชาและการจัดการแปลงปลูก เป็นต้น
2) ถ่ายภาพกับแปลงปลูกกัญชารูปแบบการปลูกนอกโรงเรือน (Out Door)
3) ให้องค์ความรู้เรื่องการผลิตปัจจัยการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักระดับอุตสาหกรรม การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ เป็นต้น

หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
ติดต่อ : โทร 053-873728 มือถือ 084-4888305 (เปิดทำการ 8.30-17.00 น. ในวันเวลาราชการ)
E-mail : maejonaturalcenter@gmail.com
ตำแหน่ง/ที่ตั้ง : โรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คลิกแผนที่)

เว็บไซต์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

>> คลิกรับชมวีดีโอแนะนำฐานเรียนรู้ <<

หมายเหตุ : ฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 14 – 17 มกราคม 2564