ฐานการเรียนรู้สาหร่ายและแพลงก์ตอน
23/07/2564 , อ่าน 1059 ครั้ง

    สาหร่าย แพลงก์ตอน และพืชน้ำ สามารถมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในระบบอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพสูงและเป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า ตลอดจนการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย แพลงก์ตอน และพืชน้ำ เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ได้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ที่สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนในวิชา ชป.311 แพลงก์ตอนวิทยา วิชา พล.422 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย วิชาแพลงก์ตอน วิชา ชป.521 เทคโนโลยีด้านสาหร่าย และพืชน้ำวิชา วิชา ชป.571 เทคนิคทางชีววิทยาของการประมง และวิชา ผษ.101 เกษตรเพื่อชีวิต
2. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการ การวิจัย และการบริการแก่ชุมชน สังคมในการถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยอาหารในท้องถิ่นผสมสาหร่าย แพลงก์ตอน และพืชน้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และให้เกิดความยั่งยืนด้านอาหาร
3. เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อระบบนิเวศน์ ในการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารให้เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป
4. เพื่อนำองค์ความรู้จากการบริการวิชาการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น

ติดต่อสอบถาม : รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 053-873470-2 ต่อ 208, 081-951-9508  E-mail : jongkolp@mju.ac.th