ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลครบวงจร เพื่อเป็นอาหารสุภาพ
23/07/2564 , อ่าน 872 ครั้ง

    ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลครบวงจรเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพร้อมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย สามารถสร้างความมั่งคงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีอาชีพทางการเลี้ยงปลานิลในระดับชุมชนและสามารถพัฒนาอาชีพไปสู่ในระดับประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลานิลครบวงจรเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางสำหรับการให้บริการเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการส่งเสริมความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย หัวหน้าโครงการ ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลครบวงจร เพื่อเป็นอาหารสุภาพ  คณะเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 084-500-6007   E-mail : surit@mju.ac.th