ฐานเรียนรู้การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ
16/01/2566 , อ่าน 435 ครั้ง

ฐานเรียนรู้การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประกอบด้วย 8 ฐานเรียนรู้ย่อย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ฐานเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์น้ำ รวมถึงเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ ประกอบ 7 ฐานเรียนรู้ย่อย ได้แก่
1) ฐานเรียนรู้ปลาบึกและปลาหนังลูกผสมบึกสยามแม่โจ้
2) ฐานเรียนรู้ปลานิลแปลงเพศ
3) ฐานเรียนรู้การผลิตปลากดหลวงในระบบน้ำหมุนเวียน
4) ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาชะโอนในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
5) ฐานเรียนรู้การเลี้ยงกุ้ง
6) ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน
7) บ่อและโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ (Smart Aquaculture)

ประเภทที่ 2 ฐานเรียนรู้ด้านความหลากหลายของทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 2 ส่วนจัดแสดง คือ
ส่วนที่ 1 สถานแสดงพรรณปลาภาคเหนือ เป็นแหล่งจัดแสดงสายพันธุ์ปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่พบทั่วทั้งภาคเหนือและประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีปลาที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่ ได้จัดแสดงไว้ที่นี่เพียงแห่งเดียวอีกด้วย อาทิเช่น ปลาซิวใบไผ่แม่แตง ปลาหมูอารีย์ ปลาหมูน่าน ปลาค้อแม่โจ้ เป็น ซึ่งเหมาะสมกับคนที่ชื่นชอบปลาและโลกใต้น้ำอย่างแท้จริง
ส่วนที่ 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางน้ำแม่โจ้ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างของทรัพยากรทางน้ำ มีการเก็บรักษาตัวอย่างของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการัง กัลปังหา แมงกะพรุน ปากกาทะเล ดาวทะเล และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งตัวอย่างที่จัดแสดง แบ่งส่วนการนำเสนอออกเป็นสัตว์น้ำสต็าฟ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังดอง ปะการัง เครื่องมือประมง หอย ตัวอย่างปลาในประเทศไทย ตัวอย่างสัตว์น้ำศึกษากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ โครงกระดูกปลาโลมา ปลาบึก สัตว์น้ำอื่น ๆ รวมถึงฟอสซิลของสิ่งมีชีวิต และนิทรรศการ เรื่อง เครื่องมือประมงกับวิถีประมงไทย โดยมีการแบ่งพื้นที่สำหรับใช้เป็นห้องเก็บตัวอย่างปลาและสัตว์น้ำของไทยสายพันธุ์ปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่พบทั่วทั้งภาคเหนือและทั่วประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบฐานเรียนรู้ : อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม และคณะ
โทรศัพท์: 053-875100-3 (คณะเทคโนโลยีการประมงฯ)
Facebook : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่ตั้ง : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พิกัด GPS : Latitude 18๐53’49’’ N, Longitude 99๐1’6’’ E

หมายเหตุ : ฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MIAT MJU Open Farm 2022) เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565